بزرگترین سرمایه گذاری؛سرمایه گذاری بر روی خویشتن است!  «مدیریت خویشتن؛ابراز خویشتن…»/(یکشنبه های موفقیت با دکتر کارگر)

بزرگترین سرمایه گذاری؛سرمایه گذاری بر روی خویشتن است! «مدیریت خویشتن؛ابراز خویشتن…»/(یکشنبه های موفقیت با دکتر کارگر)

نکته ی اول: «مرو به خانه ی ارباب بی مروت دهر/که گنج عافیت در سرای خویشتن است» «لسان الغیب حافظ» اگر می خواهیم از نظام هستی برخوردارتر شویم؛ ابتدا باید از نظام وجودی خودمان برخوردارتر شویم! راه برخورداری از خویشتن خویش؛ از گذرگاه «خود بهبودی و مدیریت خویشتن» گذر می نماید و گام های خودبهبودی